تبلیغات
پادگان آموزشی شهید درویش ناجا اهواز - چند تصویر
 

 

پادگان شهیددرویش ناجا

هنگام خروج از پادگان

چهار شیر


رفتن...